Home

Diskriminering konsekvenser

med diskriminering i vardaglig mening för att informationsinsatser om gruppernas rättigheter ska kunna uppfattas korrekt. Dessutom är diskrepansen mellan vad målgruppen uppfattar som diskriminerande och vad som faktiskt skulle betraktas som diskriminering i lagens mening, av stort intresse när man genomför statistiska undersökningar o Diskriminering er mer alvorlig enn vi selv tror, og å bli diskriminert gjentatte ganger kan ha store konsekvenser for din psykiske helse. Diskriminering er et stort problem i dagens samfunn, og rapporter viser at over halvparten av landets innvandrere har opplevd diskriminering ved en eller flere anledninger

Diskrimineringslagstiftningen måste gälla alla. Ingen ska kunna gömma sig bakom religion för att komma undan med diskriminering av exempelvis HBT-personer. Varje år betalar Ungdomsstyrelsen ut bidrag till olika ungdomsförbund KILDER Konsekvenser av diskriminering Mangelfull eller feil kunnskap Negative holdninger Aldri sann Fordomsfull Mislikt - Strengere straff - Mens vi vokser opp - Engasjere befolkningen - Vise respekt ovenfor andre - Støtte organinsasjoner - Benjamin Hermansen - Bekjemp Diskriminering kan ske på många olika sätt; såväl mer öppet och avsiktligt som mer dolt och förhållandevis oavsiktligt så kallad direkt respektive indirekt diskriminering. Det är viktigt att alla människor ges samma möjligheter inom arbetslivet och diskriminering är följaktligen förbjudet också inom arbetslivet Med etnisk diskriminering menas att denna negativa särbehandling grundas på etnisk tillhörighet. I lagen om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering definieras etnisk diskriminering som orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Inom svensk lagstiftning finns. Rapport 6 2006 skrevs att diskriminering är ett hot mot folkhälsan och sambandet mellan diskriminering och psykisk ohälsa är enligt undersökning mycket starka, och ett hot mot folkhälsan presenteras resultat från en stor befolkningsundersökning som pekar på att förekomsten av diskriminering är vanligt, tar sig olika uttryck i.

Diskriminering: forskjellsbehandling, vanligvis i betydningen å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av andre individer, etniske grupper, nasjonaliteter, religiøse samfunn osv., ut fra følelsesmessige eller tradisjonelle holdninger 4 Likestilling og vurdering av konsekvenser for likestilling 12 4.1 Hva betyr likestilling og vurdering av konsekvenser for likestilling? 12 4.2 Hva er diskriminering? 12 4.3 Saklig forskjellsbehandling er ikke diskriminering 13 4.4 Positiv særbehandling 13 4.5 Brudd på plikten til universell utforming 1 Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet med uppdrag att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter diskriminering inom idrotten och det är på grund av detta som den här uppsatsen kom till. Syfte är att belysa några idrottsledares upplevelser av diskriminering inom idrotten och vilka konsekvenser diskrimineringen kan leda till. Jag har utgått från diskrimineringslagens sju aspekter på diskriminering. Jag har använ enskilda individen upplever diskriminering, vilka konsekvenser den upplevda diskrimineringen får för individen. Registerdata och studier visar högre arbetslöshet bland utrikes födda än inrikes födda. Det finns flera studier som fastställer löneskillnader mellan utrikes och inrikes födda. Med hjälp a

Konsekvenser av diskriminering (diskriminering

Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom Lundberg, Bertil 2010 Link to publication Citation for published version (APA): Lundberg, B. (2010). Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom. Lunds universitet. General right Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal

Diskriminering måste ha konsekvenser Per pladdrar p

 1. ering av transpersoner är när transpersoner behandlas sämre än andra människor enbart på grund av sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Denna typ av diskri
 2. ering på arbetsplatsen. Förbudet mot diskri
 3. ering må få konsekvenser. I forbindelse med høringsforslaget om en felles likestillings- og diskri
 4. DEBATT. Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt har skrivit en replik (12/1) på vår artikel (10/1) om regeringens samepolitik. De beskriver samer som ett renägande naturfolk som genom den svenska statens kolonisering har räddats från ett ofritt, odemokratiskt och ojämlikt liv
 5. Kränkande särbehandling kan även leda till arbetsrättsliga konsekvenser för den som utfört kränkningarna. Här kan du som chef läsa mer om vilka följder som kan bli aktuella

Rasisme, fordommer og diskriminering - Prez

Video: Konsekvenser ifall reglerna rörande diskriminering inte

utan tvivel diskriminering av en viss typ av människor. Är du stugmänniska är du välkommen men är du campingmänniska ska du hållas borta med hjälp av prissättningen. Åker man förbi Ledholm Camping på Kumlinge så är den nästan alltid nästan tom. Inte ens när visfestivalen pågår precis bredvid är det fullt Många människor utsätts idag för diskriminering, sexism och rasism i olika former. De är alla fenomen som de flesta är överens om att vi bör stävja, både för de problem de orsakar idag och för de konsekvenser de kan få för samhället i längden i form av utanförskap och dess konsekvenser; segregering och ojämlikhet Vi ser diskriminering ovärdigt ett modernt samhälle Den omställning som vi måste göra får naturligtvis konsekvenser på samhället alla områden. Omställningen inkluderar också. För att göra saken övertydlig så listar jag nu konsekvenser av vad mobbning ger. Listan är bara en bråkdel av allt som mobbning kan leda till. Låg självkänsla Dåligt självförtroende Utanförskap, både i skola och arbetsplats i efterhand Kriminalitet Droger Ätstörningar Självskadebeteende Depression Psykosomatiska besvär Självmordstankar Självmord/Självmordsförsök Hämnd.

Etnisk diskriminering - ArA - Antirasistiska Akademi

 1. ering och stigmatisering hos den första generationen kvinnliga migranter som emigrerade till Storbritannien efter år 2004 och idag är aktiva på den brittiska arbetsmarknaden. 1.3 Disposition Mitt examensarbete är uppdelat i fem kapitel
 2. ering eller ökad medvetenhet om vilka rättigheter man har, visar inte statistiken, men ett behov har tydligt funnits. Sedan lagens ikraftträdande och t.o.m. februari 2008 har HO fått in 373 anmälningar.9 Den nya lagen om förbud mot diskri
 3. ering er mer alvorlig enn vi selv tror, og å bli diskri
 4. Panelsamtal mellan Din Rätt:s projektledare Johanna (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Mikael Malm (Sveriges Kommuner och Landsting), Ian Lauritzen (Fö..
 5. ering i arbetslivet fastslås i den forskning som finns på området4. Hur vi skall bli av med problemet verkar däremot vara en svårare nöt att knäcka. Även om det nya skyddet mot etnisk diskri
 6. ering kan tillföra nya perspektiv och nya sätt att förhålla sig till diskri

Sverige har sedan lång tid tillbaka lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Individskyddet har kompletterats med krav på förbyggande, aktiva åtgärder som är till för att upptäcka, förebygga och förhindra diskriminering och för att säkerställa att arbetsplatsen lämpar sig för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion - Det er viktig at diskriminering av gravide, også i sykehus, tas alvorlig og får konsekvenser, sa Bratholm. På vegne av Legeforeningen ga Ylf særlig støtte til forslaget om å presisere et strengt forbud mot direkte diskriminering i arbeidsforhold og ved graviditet. Tier i fryk 1 lagrådsremissUtkast till Stärkt skydd mot diskriminering i skolan Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum Samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn, ifølge en ny studie. Mobbingen kan føre til økt psykisk stress, mener forsker

Det är ett angeläget arbete att bryta alla former av diskriminering mot hbtq-personer, skriver Mats Hammarstedt. Gå direkt till textinnehållet Start Alla program Kontakta oss Vid 50 års ålder hade de som mobbats i låg- och mellanstadiet hälsomässiga och sociala konsekvenser som beskrivs som inte bara ihållande utan även starka. Det innebar bland annat en ökad risk för att drabbas av depressioner och självmordstankar

Konsekvenser. Islamofobi får stora konsekvenser både för samhället och för den enskilda individen. Att utsättas för våld eller hot om våld är ett övergrepp som kan få en person att må dåligt under mycket lång tid. Rädsla för våld kan också leda till att man tvingas begränsa sig i sitt vardagsliv Litt over halvparten av innvandrerne hadde opplevd diskriminering på ett eller flere av disse områdene. For de fleste landgrupperingene er det om lag 25-30 prosent som har opplevd diskriminering på ett område, men for enkelte landgrupperinger finner vi en større grad av opphopning av negative erfaringer Skärgårdstrafiken Priser Diskriminering Konsekvenser Ålands Caravan Club Sammanfattning Det här dokumentet handlar om prissättningen av skärgårdsfärjorna och vad de har för inverkan på ålänningar, turiste

Den som vill prata om eller anmäla diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud, som skyddar den som påtalat eller anmält diskriminering från att bli bestraffad Få studier har gjorts om diskriminering inom idrotten och det är på grund av detta som den här uppsatsen kom till. Syfte är att belysa några idrottsledares upplevelser av diskriminering inom idrotten och vilka konsekvenser diskrimineringen kan leda till. Jag har utgått från diskrimineringslagens sju aspekter på diskriminering tillåten diskriminering av en annan grupp. Samhällsorgan som sköter tillsynen I det svenska samhället finns det ett stort antal olika statliga myn-digheter som har att bevaka olika områden i avsikt att förhindra diskriminering: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggnin

Det är inte nödvändigtvis diskriminering att förbjuda slöja och andra religiösa symboler på arbetsplatsen, anser EU-domstolen. Slöjdom kommer att få konsekvenser 8 Konsekvenser av brudd på diskrimineringsforbudet. Arbeidsgivere som bryter diskrimineringsforbudet kan bli pålagt å betale oppreisning og erstatning til arbeidstakere som er utsatt for diskriminering. Den som er blitt diskriminert kan kreve oppreisning og erstatning uavhengig av om arbeidsgiver kan bebreides for diskrimineringen Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra den norske staten og majoritetssamfunnet i Norge fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler konsekvenser av denna stigmatisering; 3) främja och utveckla attityder, program och åtgärder för att bekämpa denna stigmatisering. NYCKELORD: äldrepsykiatri, psykogeriatrik, äldre individer, stigmatisering, diskriminering, psykisk hälsa, psykisk hälsovård. WHO - WPA Genève 200

Video: Diskriminering är ett hot mot samhället - SALUTI

Samfunnsfag: Rasisme og diskriminering

Ett samhälle fritt från diskriminering

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring». Rapporten viser en tydelig gevinst ved å innlemme flyktninger i arbeidslivet, både for individene selv, for den norske økonomien, samt for den politiske oppslutningen om en rettferdig og konsekvent asylpolitikk og alle de sosiale ordningene nykommerne inkluderes i Resultaten indikerar således att mobbing tycks ha större negativa psykiska konsekvenser i vuxen ålder jämfört med misshandel och neglekt. Trots de självklara metodologiska begränsningar en sådan här studie har så visar den tydligt att mobbning kan få stora konsekvenser under många år för den som utsätts Diskriminering mellom mennesker på bakgrunn av rase, hudfarge, eller etnisk opprinnelse, er en krenkelse på menneskeverdet og skal fordømmes som en fornektelse av prinsippene i FN-pakten, et brudd på menneskerettighetene og de fundamentale friheter som er proklamert i Verdenserklæringen om menneskerettigheter Om du utsätts för diskriminering, blir sämre behandlad till exempel på grund av ditt kön eller din religion, så är det viktigt att du även då tar kontakt med en vuxen. Du kan också vända dig till DO, Diskrimineringsombudsmannen, för att få hjälp. Läs mer om diskriminering på DOs webbplats. Du har rätt att lära dig på din niv For å kunne forstå hvilke årsaker som fører til rasisme, fordommer og diskriminering, må man først vite hva disse ordene er og betyr. Det å ha fordommer betyr kort sagt at man dømmer en enkelt person eller hele folkegrupper basert på manglende kunnskap eller informasjon som viser seg å være helt feil

Bedömning av likabehandling. Enligt diskrimineringslagen som trädde i kraft från början av år 2015 är bedömning av likabehandling en viktig del av likabehandlingsplaneringen Civilrättsliga grupper, lagstiftare och journalister har länge varnat Facebook om diskriminering på sin reklamplattform. Men deras oro, liksom Facebook: s svar, har främst fokuserat på annons targeting, hur företag väljer vilka personer de vill se deras annonser Eksisterende forskning dokumenterer negative fysiske og psykiske konsekvenser av hatytringer, mobbing, diskriminering og vold. Men også de som ikke rammes direkte, påvirkes av hatytringer, mobbing, diskriminering og vold. I videre forskning på konsekvenser av hatytringer er det derfor viktig å analysere alle disse tre nivåene samtidig greppet diskriminering ligger i vanligt språkbruk att någon miss-gynnas. Man talar ibland om positiv diskriminering, vilket kan förefalla märkligt, eftersom själva ordet diskriminering för tankarna till något negativt. När man talar om förbud är det mot diskriminering i den negativa bemärkelsen. Att vissa människor inte har samm Diskriminering och bemötande inom vården 135 Pågående insatser och arbete i verksamheterna 137 Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 139 Sammanfattande slutsatser 139 Utsatthet och ohälsa bland hbt-personer 139 Högre och lägre vårdutnyttjande än övriga befolkningen 140 Pågående insatser 14

Några idrottsledares upplevelser av diskriminering och vilka

- Identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, - I den mån sådan diskriminering kan påvisas, identifiera och analysera mekanismerna bakom den och dess konsekvenser för makt och inflytande samt allmänt dess konsekvenser i förhållande till de integrationspolitiska målen oc § 3. Virkeområde. Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold. Forbudet mot diskriminering på grunn av religion og livssyn, jf. § 4 første ledd, gjelder ikke for handlinger og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn og virksomheter med et religiøst eller livssynsmessig formål, dersom handlingene eller aktivitetene er av betydning for. diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne på arbeidslivets område 1.1 Innledning Temaet for denne oppsummeringen er retten til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Det får konsekvenser i samhället som går vida utanför en kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp eller eventuella medicinska orsaker. Tvärtom är skälet till aborten högst väsentligt. Bitte Assarmos resonemang håller därför inte. Aborträtten handlar inte om att tillhandahålla ett verktyg för diskriminering eller avel

En kortare uppsats som diskuterar segregationen i Sverige. Eleven beskriver bakomliggande orsaker, konsekvenser samt diskuterar lösningar på problemet Det som gjort det svårt är att ingreppet stöds av familjemedlemmar som hävdar att traditionen har viktiga positiva konsekvenser senare i livet. År 1995 beslöt Amnesty att arbetet mot kvinnlig könsstympning ska ingå i arbetet för mänskliga rättigheter och idag är kvinnlig könsstympning ett väl belyst problem, men vägen till total. diskriminering som handlinger basert på faktiske eller antatte personlige egenskaper som får negative konsekvenser for enkeltpersoner.3 Diskriminering kan ha form av handlinger og ytringer som oppleves som krenkende, sårende eller trakasserende. Også likebehandling so Bufdir er fagdirektoratet for likestilling og ikke-diskriminering. Vi bruker de virkemidlene vi har tilgjengelig for å hindre diskriminering og bidra til likestilling på områdene kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og etnisitet og livssyn

Etnisk diskriminering - Wikipedi

 1. Holdninger ligger til grunn for hva vi tenker og føler, og de får konsekvenser for hvordan vi handler. Å si at noen er «fordomsfull», er en nedlatende kommentar
 2. 10 Mobbing og rasisMe 11 Jenter som mobber Mobbing blant gutter er ofte direkte, synlig og fysisk. Jenter mobber ofte på en mer indirekte og skjult måte. De kan for eksempel send
 3. Diskriminering - Wikipedi

Diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen Ledarn

 1. Diskriminering må få konsekvenser - NRK
 2. Diskriminering är ett problem för hela samhället Sv
 3. Disciplinära följder av kränkande särbehandling HR-webbe
 4. DO: etnisk diskriminering och rasism har blivit en del av

Hva er diskriminering? Ung

Vi ser diskriminering ovärdigt ett modernt samhälle SVT

 1. Konsekvenser av mobbning mobbning och psykisk ohälsa bland ung
 2. diskriminering
 3. Gode män och diskriminering av psykisk ohälsa - del 2
 4. Etnisk diskriminering i arbetslivet - Lund Universit
 5. - Diskriminering av gravide må få konsekvenser

Samene føler seg diskriminert - NRK Nordland - Lokale nyheter

populär: