Home

Elevens ansvar i skolan

Det står även att eleverna med tiden ska få större inflytande över sin utbildning samt att de ska ha kunskap och kunna arbeta i demokratiska former (Lundgren m.fl. 2008:46). Här fokuseras alltså inte på elevens personliga ansvar och inflytande utan det är skolan som ska hjälpa eleverna att ta ansvar Men inget ansvar kan erövras om ansvaret inte först vilar hos någon annan, det vill säga skolans ansvar, lärarens ansvar och slutligen elevens ansvar. Jag ser inga andra möjligheter än att tydliggöra hur ansvaret kan se ut genom skolan

Läraruppdraget: Elevens ansvar och inflytande i skolan

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former Ansvar i skolfrågor Det är Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till skollagen, förordningar och föreskrifter. Vi har även allmänna råd, för att ge dig hjälp med tillämpningen Elevens lärande skolans ansvar. att det oftast är eleverna som bär ansvaret för om de misslyckas med sina studier, och inte skolan. Han ifrågasätter Skolinspektionens syn på ansvarsfrågan Ansvar är en skyldighet, men det finns också rättigheter, såsom inflytande, allt enligt läroplanens demokratiska principer. Den kopplingen verkar saknas helt när eleverna talar om sitt eget ansvar. Vad hittade du under arbetes gång som förvånade och överraskade dig? - Den första känslan var nog inte förvåning, utan förvirring Orsaken till misslyckanden läggs i svepande ordalag på skolan och mer konkret på brister hos lärarna. Samtidigt har pedagogiken de senaste tjugo åren betonat elevens eget ansvar och förespråkat en metodik som går ut på att eleven själv ska söka sin kunskap. Något motsägelsefullt, eller hur

Ledighet i skolan. Rektorn fattar i regel beslut om ledighet. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation och förhållanden. Organisera extra anpassningar och särskilt stöd. Ibland behöver en elev extra stöd i skolan. Som rektor ansvarar du för skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd på oss ansvar, i stort som smått, för att eleven skall arbeta i skolan i stället för att uppmuntra och stödja eleven att ta initiativ till eget an-svar för sina studier. Vad är elevens ansvar i skolan? Är det att eleven gör som läraren säger, eller är det att eleven själv, inom givna ramar och under lära

Lgr 11: Elevens ansvar Anne-Marie Körlin

Elevens delaktighet, ansvar och inflytande bergaskolansarskol

Mycket ansvar faller på skolan och frågan är om de tagit höjd för detta. Vem lär barnen lag och rätt om skolan mot elevens vilja omhändertar denna och vem lär skolan om lag och rätt och vikten av att följa densamma genom att vara ett gott exempel. Vi kan ju inte ha skolor som begår brott för den goda sakens skull Vad den förda politiken har inneburit är att man tagit sig an skolan inom de ramar som för staten är möjlig, detta då skolan i dag huvudsakligen är kommunernas ansvar. En ny skollag har drivits igenom och har på flera områden förstärkts och förtydligats, likaså har läroplanerna förstärkts (Wahlström, 2011:39) I skollagen tydliggörs elevens rätt till trygghet, studiero och att inte bli utsatt för kränkande behandling. Men kraven riktar sig ensidigt till huvudmannen och personalen. Vi anser att lagen också ska tydliggöra att eleven respektive föräldrarna har ett ansvar för att medverka till en god skolmiljö

Ansvar i skolfrågor - Skolverke

Misslyckanden i skolan-elevens ansvar och eget ansva Posted on 29 juli 2010 by Anne-Marie Körling Det är väl en aning drastiskt att skriva om misslyckanden i skolan - men jag måste spetsa till det. Jag tänker på elevens egna ansvar och eget ansvar Att skolan förlorar kontrollen över hur eleven korrigeras är inte det enda problemet. Hur kommer det sig att elevens ansvar, som det talas så mycket om i dag, förvandlas till en fråga om föräldrarnas ansvar? Är det inte paradoxalt att utse föräldrarna till lösningen, trots att de själva kan vara en del i problemet 3). Vi skall i följande avsnitt relatera ansvarsbegreppet, och då i synnerhet elevens eget ansvar, till skolans förutsättningar att implementera (genomföra) målformuleringarna om ansvar. 1.1 Bakgrund Författarna till Begreppet ansvar - En litteraturgenomgång och en empirisk studie i skolan

Elevens lärande skolans ansvar Göteborgs-Posten - Debat

Video: Ansvar är elevens skyldighet - men rättigheter då

Elevens ansvar? harklin

 1. Elevens inflytande i skolan Av dagens samtliga gällande läroplaner framgår det att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla barn och elever. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga som grund för utformningen av miljön och planeringen av den.
 2. När det gäller de handlingar som eleven företar sig i skolan och om dessa skulle leda till någon typ av skada så kan det finnas både ett civilrättsligt och ett straffrättsligt ansvar beroende på elevens ålder
 3. Det förekommer att kommuner skickar räkning till föräldrarna när deras barn skadat eller förstört egendom i skolan eller på annan plats. Detta är inte juridiskt hållbart och föräldrarna är inte skyldiga att betala. BARN OCH ELEVERS ANSVAR En elev som vållar person- eller sakskada i skolan, kan bli skadeståndsskyldig
 4. Elevens förmåga till ansvarstagande ska utvecklas i samverkan mellan skola och hem så att trygghet och studiero i skolan främjas. Förslag på process. Ta del av forskning kring ansvarsförmåga och begrepp som kan användas för att få en nyanserad förståelses för och för att kunna synliggöra/följa elevernas förmåga att ta ansvar

Utredningar inom skolan görs utifrån elevens behov för att uppnå lärandemålen Om en elev trots särskilt stöd inte uppnår målen på grund av exempelvis funktionsnedsättning kan remittering till specialistverksamhet bli aktuell efter samråd med vårdnadshavare Trots att eleven på grund av mobbning tvingats till skolbyte vägrar kommunen stå för busskort till nya skolan som också ligger i Upplands-Bro. Trots att kommunen på fem år inte kunnat säkra en trygg skolmiljö för skolbarnet tar man inte ens ansvaret att underlätta för elevens start i nya skolan Pris: 319 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Nyanlända i skolan 2 uppl. : Myndigheters ansvar och elevers rättigheter av Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag på Bokus.com Förskolechefen har ansvar för att barnet får ett sådant stöd. Skolans ansvar när en elev behöver särskilt stöd. Om en elev har behov av särskilt stöd för att nå kunskapskraven eller andra svårigheter i skolan ska skolpersonalen anmäla det till rektorn. Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds snabbt Yngre elevers attityder till skolan 2003 (nr 256, 2004). 2.1 Inflytande och ansvar i skolan I boken Inflytande och ansvar i skolan lyfter Christer Axén och Lena Näslund (1994) fram ett antal förutsättningar som de menar bör finnas i skolan om elever ska h

Lärarens ansvar är att besvara elevens frågor och bedöma elevernas uppgifter enligt kunskapskrav och förmågor. Handledaren hjälper eleven att strukturera sina studier och går tillsammans med eleven igenom vad som ska göras, tar fram och övervakar prov svara för alla de kostnader som uppstår vid denna. I hemkommunens ansvar ingår även att stå för kostnaderna för de särskilda stödinsatser i skolan som kan vara nödvändiga för barnets skolgång och som beslutas med stöd av bestämmelse i 5 kap grundskoleförordningen (fungerande skolgång) Trots specialbyggda lokaler och tydligt uttalade mål klarar många norska gymnasieelever inte att självständigt ta ansvar för sina studier. För en del elever blir skolan mer en social knutpunkt än en plats för lärande, visar skolforskaren Aud Torill Merland i sin färska avhandling

Frånvaro i skolan - Skolverke

 1. Din rätt i skolan. Som elev har du rätt att få en bra utbildning och att känna dig trygg i skolan. Det har din skola ansvar för. Vi på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet finns till för att hålla koll på att det fungerar
 2. Skolan och vårdnadshavare har gemensamt ansvar för elevens skolgång och tillsammans ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vårdnadshavare kan tillföra kunskaper och erfarenheter och genom sitt engagemang bidra till en lyckad skolgång. Vårdnadshavares ansvar, inflytande och delaktighe
 3. sbetyg. För övriga elever ges informationen skriftligt på annat sätt. Vid ogiltig frånvaro följs nedanstående åtgärdstrappa.
 4. Lyfta elevens erfarenhet och perspektiv. Stödja elevs förmåga att ta sig till skolan. Stödja skolans förmåga attfå elev stanna i skolan. Stödja skolornas arbete med rutiner kring frånvaro. Stödja skolornas utredningsarbete att förstå hindret för elevens närvaro. Lyfta vårdnadshavarnas erfarenhet och perspektiv
 5. Om frågorna redan initialt enbart riktas mot elevens individuella svårigheter, finns risken att fokus stannar vid det. Det är viktigt att komma ihåg att det är vilka faktorer i skolan som påverkar elevens förutsättningar att utvecklas som ska analyseras till exempel i lärmiljön, arbetsformer och bemötande
 6. åtgärder som måste vidtas mot kränkningar i skolan samt vem som ansvarar för dessa. Uppsatsen syftar även till att utreda hur elevens möjlighet till skadestånd förändrats i och med införandet av den nya lagen. 1 SOU 2004:50, Skolans ansvar för kränkningar av elever, s. 174

Varje lärare känner igen denna situation. Den glömda pennan kan ges en symbolisk betydelse. Är det inte så att vi lärare av tradition tar på oss ansvar, i stort som smått, för att eleven skall arbeta i skolan i stället för att uppmuntra och stödja eleven att ta initiativ till eget ansvar för sina studier. Vad är elevens ansvar i. Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund Skolan har ett långtgående ansvar för att ge elever stöd så att de uppnår kunskapskraven. Om skolan bedömer att andra stödinsatser inte är nog för att hjälpa eleven kan rektor som sista utväg ta beslut om att anpassa studiegången. Anpassad studiegång innebär att skolan frångår timplanen för en elev, till exempel genom att ta. Avslutningsvis skall skolan sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Dessa tolv omnämnanden av elevers ansvar fördelar sig på totalt nio sidor. Det är inte ansvar i någon juridisk bemärkelse vi talar om här

 1. elevens möjligheter att utvecklas ofta förbises (Isaksson, 2009). Det finns en inbyggd motsättning i skolan när det gäller hur relationer betraktas som en del av lärandeprocessen. Skolan ska utforma sin verksamhet utifrån de elever som är där (SFS 2010:800) vilket ställer krav på skolans förmåga at
 2. Elevens ansvar Elevens ansvar är, som alltid, att komma i tid till träning då närvaroplikt är obligatorisk samt att komma i tid till efterföljande lektion på skolan. Man ska vara väl förberedd i form av sömn, kost och vätska samt att vara motiverad att bedriva fotbollsträning utöver sin träning med sin fotbollsklubb
 3. Din fråga är huvudsakligen vem som ansvarar för att barnet tar sig till skolan. Utöver det nämner jag även vem som annars ansvarar för att barnets skolplikt blir uppfylld. Ansvar för att skolplikten fullgörs finner vi i 7 kap. 20-23§§ SL. Det finns fyra viktiga aktörer i detta
 4. Kuratorn i skolan arbetar med frågor som rör kamratrelationer, mobbning och konflikter, samt nedstämdhet, oro och ängslan hos elever. Kuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempel vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet
 5. Elevens behov och skolans ansvar, eller? En textanalytisk studie av några gymnasieskolors åtgärdsprogram . The Student's Need and the School's Responsibility, or? A Text Analysis of a Couple of Upper Secondary School's Individual Education . Plans . Agneta Davidsson . Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.
 6. För att förtydliga den enskilde elevens och förälderns ansvar borde det var mer naturligt att det är den enskilde eleven som stängs av från undervisningen och skolan, i stället för att.
 7. Skolhuvudmännen ansvarar för att målen i skolans styrdokument konkretiseras så att alla elever ges optimala möjligheter att lyckas utifrån sina förutsättningar. Skolan har därmed ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och . 22 1 kap. 12 § gymnasieförordningen, 7 kap. 19 § gymnasieförordningen

Pål Jansson: En obekväm sanning - barn har ansvar i skolan

skolgång ska kunna genomföras och har ett ansvar att barnet/eleven får hjälp med sin egenvård. Det är viktigt att behandlande läkare, förskola, skola, vårdnadshavare och elev samarbetar och planerar egenvården så att den fungerar så tryggt och bra som möjligt utifrån barnet/elevens bästa Tillsynsansvar för barnet, enligt 6 kap 2 § föräldrabalken övergår till förskolan/skolan den tid barnet vistas där. Rutin för egenvård i förskola och skola har utarbetats i syfte att skapa likvärdiga egenvårdsinsatser i förskolan och skolan samt tydliggöra ansvar Skolans ansvar att uppmärksamma elevens behov av stöd. Det framgår av skollagen att det i utbildningen ska tas hänsyn till barns och elevers olika behov och att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt På utvecklingssamtalet gjorde föräldrar, elev och lärare tillsammans upp individuella mål för eleven. Det handlar om vad eleven ska utveckla och arbeta lite extra med i skolan. Vi har ett halvklasspass i veckan och valde att lägga måltimmen där. Då räcker man som lärare till lite extra, eftersom det bara är ca 12 elever då i. ATT GÖRA DELAKTIGHET I SKOLAN - ELEVERS ERFARENHETER Helene Elvstrand ABSTRACT This article examines the practice of pupils' participation in school with a focus on pupils' own experiences. According to UNCRC, it is important to study pupils' own experiences

Att ta eget ansvar för inlärningen SkolportenSkolporte

När mitt äldsta barn började skolan och jag själv blev alltmer intresserad av skolfrågor, blev jag ganska förvirrad över vad jag som förälder kan förvänta mig av skolan på olika områden och jag kände också en osäkerhet kring vad skolan förväntade sig att jag skulle göra Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne ska skolan snabbt ge stöd i form av extra anpassningar. Om det inte räcker med extra anpassningar så ska skolan göra en utredning om elevens behov av särskilt stöd och sätta in ett åtgärdsprogram om så behövs för att eleven ska klara simningen

Den här broschyren vänder sig till dig som är elev eller elevskyddsombud. Här får du veta vad det finns för regler för elevers arbetsmiljö i skolan. Skolan ska vara en trygg och trevlig plats för eleverna Skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under den beviljade ledigheten. En förutsättning för beviljad ledighet är att eleven kan förväntas nå målen. Därför ska eleven göra visst skolarbete som annars skulle skett i skolan under den period som eleven är ledig. Under den perioden som eleven är ledig har skolan inte någo Då kan disciplinära påföljder räcka för att korrigera elevens agerande. Skolan är dock skyldig att utreda om även andra långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att stödja eleven och för att komma till rätta med elevens problem och situation Skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under den beviljade ledigheten En förutsättning för beviljad ledighet är att eleven kan förväntas nå målen. Därför ska eleven göra visst skolarbete som annars skulle skett i skolan under den period som eleven är ledig. Under den perioden som eleven är ledig har skolan . int

Mediciner i skolan - rektorns ansvar - Allergi

 1. där elevens starka sidor lyfts fram - elevens arbete och skolans verksamhet utvärderas - hemmet informeras om elevens skolgång - du som förälder känner dig välkommen till skolan och vill kontakta oss! Som elev tar du ansvar för att! - engagera dig i skolarbetet - uppträda hänsynsfullt, artigt och vänligt - passa tide
 2. Eleven ska vara delaktig i sitt egna lärande. Elevens möjlighet att påverka sin kunskapsutveckling ökar ju tydligare skolan kan beskriva målen och elevens väg dit. Genom webbplattformen Unikum kan vårdnadshavare följa elevens utveckling, lärande och vad den förväntas lära fortsättningsvis
 3. Om ledighet beviljas är det elevens och vårdnadshavarens ansvar att ta rilkaeda på v uppgifter eleven ska utföra före, under och efter ledigheten. Uppdaterad 2018-05-22 Utbildningsförvaltningen. Ansökan skickas till elevens skola . Sökande (Ifylls av vårdnadshavare. Observera! Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnads.
 4. Naivt räkna bort elevens ansvar. Per Ekborg från Skolinspektionen skriver att jag inte tycker att skolan har ett ansvar för att elever ska lyckas med sina studier. Han konstaterar också.
 5. I ett annat ärende anförde föräldern att skolan inte hade upprättat ett åtgärdsprogram eller planerat för elevens skolgång trots att eleven hade en sjukdom som krävde extra åtgärder. Skolinspektionen slog fast att När barnet behöver hjälp med egenvård under skoldagen och barnet inte själv kan ta ansvar för detta är det.
 6. Skolan ska ta ansvar för elevens motivation Lgr 11: Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära

Skriftliga individuell utvecklingsplaner (IUP) ska vara ett stöd för elevens lärande i skolan. Skolan har ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att deras utveckling följs upp och planeras noga genom hela skoltiden En del har svårt med finmotoriken när de börjar skolan, vilket kan sätta stopp för skrivglädjen och självförtroendet. Andra kan redan läsa och skriva när de börjar skolan. Med datorn som skrivverktyg blir det lättare att individanpassa undervisningen. Först i slutet av åk 1 började vi forma bokstäver för hand fokus ligger på de åtgärder skolan har ansvar för. formulera hur undervisningen organiseras, hur innehållet struktureras, vilka läromedel som används, hur resultat följs upp, vilka pedagogiska hjälpmedel som används, hur klassrummet anpassas mm. skolan beskriver sina åtgärder i ett och samma åtgärdsprogram om elevens

Skolan och föräldrarna har gemensamt ansvar för elevens skolgång och tillsammans ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Föräldrar kan tillföra kunskaper och erfarenheter och genom sitt engagemang bidra till en lyckad skolgång. Föräldrarnas ansvar, inflytande och delaktighe Att möta elevens behov med anpassad undervisning i ämnet matematik En intervjustudie Yvonne Andersson Sammanfattning Skolan har ansvar för att alla elever efter genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. Resultaten av internationella undersökninga

Check Out Huge Selection & Low Prices on Elevens.Shop Online Now I rapporten analyseras behovet av insatser för att stärka måluppfyllelsen och den individuella planeringen i grundskolan. En expertgrupp inom Utbildningsdepartementet har haft i uppdrag att utifrån konkreta exempel från ett antal kommuner och verksamheter, främja diskussion och utveckling av goda förhållningssätt för ökad måluppfyllelse och då särskilt för elever i behov av stöd

Video: Vårdnadshavarens, skolans och elevens ansvar vid skolskjuts

Vilket ansvar har läraren och skolan för en elevs studieresultat, och vilket ansvar har eleven? För Skolinspektionen är det alltid skolans ansvar men verkligheten är mer komplicerad, skriver Läs me En viktig aspekt är att ansvaret för att eleven gör väl underbyggda val ses som ett gemensamt ansvar för hela skolan där olika personalgrupper samverkar. Under två dagar varvas parallella workshops med intressanta föreläsningar och kreativt nätverksbyggande. Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare Det är rektorns ansvar är ett mantra som sägs allt oftare när kommunernas beslut lett till lärare flyttar, skolresultat sjunker och rapporterna om våld i skolan ökar. Huvudproblemet är att vi föräldrar och skolpersonal ofta talar för döva öron inför dem som skapar skolans förutsättningar, kommunerna

Var går gränsen för lärares ansvar? Pedagogiska Magasine

Detta senare betyder att det är läraren som har ansvar för att främja elevens lärande i skolan (skolan är ju ett myndighetsutövande!) och att detta skall göras med bas i å ena sidan Läroplanens direktiv och mål och å andra sidan lärarens profession Överklagandenämnden vill också betona att skolan har ett ansvar enligt 3 kap. 3 § skollagen att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. På Överklagandenämndens vägna Varje elev på Dalsjöskolan 4-9 har en egen mentor som har ett särskilt ansvar för elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling. Mentorskapet utgör en mycket viktig ledstång i skolans elevhälsoinriktade arbete. Ett gott mentorskap är en framgångsfaktor för hur väl eleverna når målen och trivs i skolan. Att bygg Vi på skolan utgår ifrån elevens nyfikenhet och upptäckarlust, och genom utmaningar vill vi stimulera till nya kunskaper. Våra visionsord är Glädje, Kunskap, Trygghet och Ansvar och det ska genomsyra hela vår verksamhet

AnsvarspricipenISkolan - YouTub

Skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. (Lpo-94 s 7) Samspelet mellan föräldrar och skolan sker genom regelbundet återkommande samtal, geno UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Inledning Skolan har ett viktigt uppdrag att verka för en drogfri skola. Alla i skolan har ansvar för att reagera och agera, samt att arbeta för målet att uppnå en drogfri skola

Vem ansvarar för elevens mobil i skolan? - flera problem med

Bedömning av elevens kunskaper ska göras skyndsamt så att rektorn kan fatta beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp senast inom två månader från det att eleven har tagits emot i skolan. 11 Det är rektorns ansvar att lärare och övrig skolpersonal känner till och följer rutinerna för kartläggningen. Rektor Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna för att utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska löpande samverka med och informera vårdnadshavarna om elevens skolsituation, trivsel, kunskapsutveckling, studieresultat och utvecklingsbehov. Läraren ska också. hålla sig informerad om elevens personliga situation Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång

Tydliggör elevers och föräldrars ansvar Skolvärlde

Ibland händer det att skolan ber föräldrar att vara med i skolan eftersom skolan inte vet hur de ska arbeta med barnet. Men barnets skolsituation är i första hand skolans ansvar - inte föräldrarnas, menar Mikael Hellstadius, jurist och specialiserad på skolfrågor Ansvar och roller på skolan. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb. samt elevens loggbok och självbedömning. 2.7 Bedömningssamtal med eleven SKL vill understryka vårdnadshavarnas ansvar att se till att deras barn kommer till skolan. Skolan måste sända tydliga signaler till både elever och vårdnadshavare att frånvaro utan giltigt skäl aldrig är acceptabelt. Sambandet mellan elevens skolnärvaro och möjligheter att klara kunskapskraven behöver kommuniceras. Skolans samarbet Elevens checklista. när jag har ansvar och när andra har ansvar. Få skolan att funka. I menyn till vänster kan du läsa hela boken digitalt eller. Personal på skolan ger smärtstillande läkemedel till elever- ansvar? Skolläkare - skriva vårdintyg? Föräldrar vill vänta med Gardasilvaccination- vad gäller? Gäller samma regler för egenvård i förskoleklass som i vanlig skolklass! Vem ordinerar vaccination för utlandsfödda elever

Misslyckanden i skolan-elevens ansvar och eget ansva Anne

Studiemiljön - ett gemensamt ansvar Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra Vårdnadshavarnas ansvar går över på skolan när eleven vistas där. Precis som för vårdnadshavarna gäller för skolans personal att ansvaret förändras utifrån elevens ålder och utveckling. Ansvaret är således mer långtgående för en elev i förskoleklass än för en elev i årskurs nio ningen under rubrikerna normer och värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg. Det finns även riktlinjer för skola och hem samt övergång och samverkan. Här anges också rektors ansvar. Denna del är likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan föruto Åtgärdsprogrammet ska användas av eleven och skolan för att planera och utveckla hela den pedagogiska verksamheten för eleven. Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, elevens styrkor och svagheter samt vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Arbetet ska omfatta elevens hela skolsituation En skolkurator har i uppgift att stöda elevens skolgång, sociala välbefinnande och positiva helhetsutveckling samt att förebygga sociala och psykiska problem. Med skolkuratorn kan eleven fundera över sin livssituation i och utanför skolan och sätta upp mål för sig själv. Förutom eleverna själva kan även vårdnadshavare, lärare oc

I skolan upplevs ofta beteendeproblem som att det är eleven som har problemet. I verkligheten är det dock oftast du som pedagog som upplever elevens beteende som ett problem. Eleverna själva ser sällan sitt problem som ett problem, vilket gör att de inte automatiskt har motivation att ändra sitt beteende Samspelet är ett spel som innehåller olika påståenden om vad som är viktigt i samarbete mellan hemmen och skolan. Elevens rättigheter Aktuell info om vad som står skrivet om elevens rättigheter, 201 (ansvar rektor och ämnesgruppen i svenska) Vi stärker och utvecklar verksamheten runt vårt bibliotek, genom att rusta upp det, fylla på med mer böcker och hitta mer former för samarbete mellan biblio-tekarien och pedagogerna på skolan.(ansvar bibliotekarie) 2.2 ÅTAGANDE 2: SYNLIGT LÄRAND Att ta ansvar för elevens beteenden och reaktioner. Gränsen för självkontroll är enligt Hejlskov mycket lägre hos vissa personer, vilket innebär att en affektutlösning betyder kaos väldigt snabbt. Han menar att det är viktigt att förstå att exempelvis ljuga och skrika är en strategi för vissa människor I de samlade läroplanernas andra del anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna normer och värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg. Det finns även riktlinjer för skola och hem samt övergång och samverkan. Här anges också rektors ansvar förankrad yrkesetik. För att ta reda på hur man arbetar med detta i skolan har vi gjort en kvalitativ intervjustudie med sammanlagt sex stycken yrkesverksamma lärare på två olika skolor. Vårt resultat påvisar vikten av att ha en positiv skolanda för att eleverna skall bli trygga som individer och utveckla ett kritiskt tänkande

populär: